اهداف شرکت تجهیز طب شفای سیمرغ

10 / 10
از 1 کاربر

اهداف:

شركت تجـهیز طـب شفای سیمرغ بعنوان یکی از اعضای فعال صـنعت تجهیـزات پزشکی کشـور در زمیـنه تأمیـن و توزیع تجهیزات پزشـکی، دارو، لوازم مصرفی پزشکی و محـصولات آرایـشی و بـهداشتی، در راستای ماموریت سازمـانی و دستیابی به استانـداردهای بیـن الملـلی مدیـریت کیفیـت (ISO9001:2015)، مدیریت رضایتمندی مشتـریان (ISO10002:2014) و عملیات توزیـع با کیفیت (GDP)، رعایـت الزامات قانونی و مقرراتی دولتـی و بهبود مستمر، خـود را موظف و متعهد به رعایت موارد ذیل می نماید: 

  • ارتقا مستمر سطح کیفی محصولات و خدمات مطابق با استانداردهای کیفی و مقررات سازمان های ذینفع در راستای بهبود رضایت مشتری و تقویت ارتباط با جامعه آدرمان و سلامت
  • ایجاد بهینه سازی مستمر فضای فیزیکی و روانی محیط کار در راستای توجه به منزلت سرمایه های انسانی 
  • برخورداری از سیستم های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی
  • ارتقا مستمر سطح دانش و مهارت کارکنان، خصوصا سرمایه های انسانی تاثیرگذار بر کیفیت محصولات و خدمات
  • بهبود مستمر در شناسایی و کنترل ریسک های سازمانی و محصولی، شناسایی فرصت ها و تهدیدها.
  • افزایش مستمر تنوع محصولات و افزایش سهم بازار
  • بهبود مستمر زیرساخت های لازم جهت تسهیل و تسریع فرآیندهای سازمانی، خصوصا فرآیندهای تاثیرگذار برکیفیت 
  • بهبود مستمر در شناسایی و کنترل حوادث منجر به تخریب محیط زیست و یا آسیب های اجتماعی (در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی)
  • شراکت پذیری و فرصت سازی از طریق جلب رضایت ذینفعان فعلی و گسترش دامنه ذینفعان
  • تداوم سودآوری ، ایجاد زنجیره خلق ارزش برای ذینفعان
نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :